Privātuma politika

Datu apstrādes apjoms

VAMARI SIA apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas
ir nepieciešami VAMARI SIA komercdarbības veikšanai. VAMARI SIA arī
apņemas pielikt visas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto
personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas
precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

SIA VAMARI apstrādās personas datus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un pielietos visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi. VAMARI SIA uzkrāj un apstrādā Personas datus tikai VAMARI SIA pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot
gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts, tas ir nepieciešams VAMARI
SIA un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi
atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Datu aktualizācija

VAMARI SIA apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz
saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod
Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un
pareizība.

Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā
grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa
lietotāja kontā.

Datu drošība un izmantošana

Ja klients ir nolēmis reģistrēties Vietnē, klientam tiks lūgts sniegt
informāciju par viņa vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi un citiem
datiem. VAMARI SIA ir tiesīgi izmantot sniegto informāciju, lai
personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību. Tas var izpausties, kā,
piemēram, bet ne tikai, reklāmas piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši
klienta iepriekšējiem pirkumiem un kas sniegti klientam esot tiešsaistē
vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu, vai saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām.

VAMARI SIA veiks personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to
konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles
līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi,
izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus
saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti
un privātumu.

VAMARI SIA apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši
likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem,
kuru dēļ VAMARI SIA ir saņēmusi Personas datus.

Uzkrātos klienta Personas datus VAMARI SIA apstrādās, lai: izpildītu
pasūtījumus; palīdzētu VAMARI SIA uzlabot Vietni un informācijas
pieejamību klientam tiešsaistē; nodrošinātu klientam informāciju
par VAMARI SIA produktiem un pakalpojumiem;  pasūtījuma izdarīšanas,
klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas
vajadzībām; un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.
Preču un pakalpojumu pasūtīšana tiešsaistē
Ja klients vēlas izdarīt pasūtījumu, esot tiešsaistē, VAMARI SIA ir
nepieciešams zināt klienta vārdu, uzvāru, e-pasta adresi, tālruņa
numuru, pasta adresi un datus, kas saistīti ar maksājuma veikšanu
(piemēram, kredītkartes numurs un derīguma termiņš). Tas ļauj VAMARI
SIA nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informēt par
pasūtījuma izpildes statusu.

Sīkdatnes
VAMARI SIA ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju,
izmantojot sīkdatnes („cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos
pakalpojumus. Sīkdatnes („cookies”) ir datnes, ko tīmekļa vietnes
izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam
vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai
tās brīdina klientu par sīkdatņu („cookies”)  izmantošanu un ļauj
izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu („cookies”)
nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot
klientam Vietnes izmantošanas iespējas.

Trešās puses

VAMARI SIA nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl
tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka
attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un
nodrošina piemērotu aizsardzību. VAMARI SIA nodos Personas datus VAMARI
SIA piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un
citiem, kas palīdz VAMARI SIA un tās klientiem komercdarbības veikšanā,
lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos VAMARI
SIA pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju
tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar
piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

VAMARI SIA pieliks saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka gadījumos,
kad Personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta
adekvāta aizsardzība.

VAMARI SIA apņemas nenodot Personas datus organizācijai vai jebkādai
citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts
personas datu  aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

Klients ir devis savu piekrišanu;
•    Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu;
•    Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs;
•    Nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Attiecībā uz personu identificējošu informāciju, kas nodota uz citu
valsti, var tikt piemēroti attiecīgās valsts normatīvie akti, ieskaitot
normatīvie akti attiecībā uz valsts drošību, terorisma apkarošanu, kas
var atļaut tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzību īstenojošām iestādēm
piekļūt privātpersonu rīcībā esošai informācijai.

Piekļuve personas datiem

Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, VAMARI SIA informēs Datu subjektu par:

  • Personas datiem, ko VAMARI SIA apstrādā attiecībā uz viņu; datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust);
  • datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Personas datos;
  • mērķus, kuru sasniegšanai Personas dati tiek apstrādāti; datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas;
  • un vai informācija tiek apstrādāta automatizēti.

VAMARI SIA veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu
jebkādas neprecizitātes Personas datos, par kurām darīts zināms tiešā
veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus. VAMARI SIA saprātīgu iespēju
robežās informēs klienta Personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām.
Tomēr, VAMARI SIA ir tiesīgs ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai
dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. VAMARI
SIA var izstrādāt noteikumus piekļuvei Personas datiem, tai skaitā
noteikt kārtību un nodevas par piekļuves nodrošināšanu.

Personas datu rediģēšana vai dzēšana

Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā
grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa
lietotāja kontā.

Gadījumā, ja lietotājs vēlas: attiekties no turpmākas ziņojumu
saņemšanas, pilnībā dzēst savus Personas datus no servisa, radušies kādi
jautājumi par jūsu Personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties
ar VAMARI SIA pa e-pastu: info@regoveikals.lv vai zvanot pa tālruni +371 29999

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā

VAMARI SIA ir tiesīgi laiku pa laikam grozīt šos Privātuma
aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem. Šie Privātuma aizsardzības
noteikumi ir padarīti pieejami VAMARI SIA tīmekļa vietnē un tiek
piemēroti no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts
sākumā.

Atteikuma tiesības

Balstoties uz Latvijas Ministru kabineta noteikumiem par distances
līgumu, klientam ir tiesības, neuzrādot atteikšanās iemeslu, 14
(četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atteikties no www.husis.lv iegādātās
preces un atdot to atpakaļ pārdevējam.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot
no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs
un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

Lai, atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu
paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma
tiesību termiņa beigām.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot
tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības
pārbaudei, tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces
iegādes parastajā veikalā. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat
atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību
un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu
preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav
savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības,
kvalitātes un drošuma samazināšanos.

Lai izmantotu atteikuma tiesības:
·         Lūdzam informēt VAMARI SIA par lēmumu atteikties no šī līguma pa tālruni 299999.
·         Aizpildiet veidlapu par atteikuma tiesību izmantošanu.
·         Aizpildīto veidlapu nosūtiet elektroniski uz e-pastu info@regoveikals.lv vai pa pastu VAMARI SIA,  juridiskā adrese: Zaļa 98, Līvāni, LV-5316.

Svarīgi! Precei ir jābūt pilnā komplektācijā!
Ja Jūs atteiksieties no šī līguma, mēs Jums atmaksāsim visus no Jums
saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu
izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas
nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez
nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no
dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma.
Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu
jūs izmantojāt sākotnējam darījumam. Jebkurā gadījumā no Jums saistībā
ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. Mēs varam aizturēt
atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad
Jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas
atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

Patērētājs nevar pilnībā vai daļēji izmantot atteikuma tiesības, ja:
·         Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai ja prece ir nepārprotami personalizēta;
·         Ja Prece zaudējusi sākotnējo izskatu, bojāts Preces
iepakojums, norautas Preces cenu un logo zīmes, tad Piegādātājam ir
tiesības aprēķināt preces vērtības zudumu un atskaitīt šo summu no
Preces iegādes cenas.
·         Patērētājs ir atvēris iepakojumu precei un sācis to lietot,
kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.
·         Ja ir bijusi noslēgta speciāla vienošanās starp Klientu un
Piegādātāju par retas/dārgas preces pasūtīšanu un ja Klients ir iepriekš
brīdināts par iespējamiem sarežģījumiem atgriešanas sakarā.

Shopping Cart